www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Услуги » За физически лица


 

Изготвяне и подаване на:

• Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
• Годишни отчети на еднолични търговци;
• Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
• Декларация за семейно и имуществено състояние;
• Искане за прихващане или възстановяване на дължими/надвнесени  данъци;
• Искане за издаване на документ от НАП;
• Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък; 
• Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;
• Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти; 
• Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил; 
• Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка;
• Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот;  
• Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Услуги за чуждестранни лица:

• Изчисляване размера на дължими данъци от чуждестранни лица;
• Подаване на искане за Удостоверения за платени данъци от чуждестранни физически лица по чл.58 от ЗДДФЛ.